Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Cv/CVC Pháp chế và Giám sát tuân thủ - Làm việc tại Trụ sở chính Hà Đông - Hà Nội

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Tham mưu, tư vấn pháp lý:
a) Tư vấn pháp lý đối với các hoạt động, tổ chức,…. trong toàn hệ thống VietABank và các công ty con trực thuộc.
b) Thực hiện tư vấn pháp lý và kiểm soát pháp lý đối với hợp đồng, thỏa thuận, văn bản giao dịch khác theo vụ việc phát sinh khi cấp có thẩm quyền tại VietABank ký kết hoặc ban hành các cam kết ra bên ngoài.
c) Tham gia hoặc hỗ trợ đàm phán giao dịch (nếu cần) theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. CVC
d) Phổ biến các văn bản, quy định pháp luật trên toàn hệ thống.
e) Nghiên cứu và trực tiếp góp ý hoặc làm đầu mối tổng hợp ý kiến để đánh giá, tư vấn đối với các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

2. Thẩm định tính pháp lý đối với các hệ thống văn bản tại VietABank:
a) Thẩm định tính pháp lý đối với tài liệu, văn bản định chế, biểu mẫu trước khi ban hành liên quan đến các hoạt động của VietABank.
b) Xây dựng và quản lý hệ thống biểu mẫu chung của VietABank.
c) Soạn thảo, thẩm định các loại hợp đồng mà VietABank và các công ty con trực thuộc VietAbank ký kết với bên thứ ba.

3. Thực hiện công tác giải quyết tranh chấp với bên thứ ba (không bao gồm công tác xử lý nợ, trừ trường hợp đặc biệt theo chỉ định của cấp có thẩm quyền):
a) Tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục giải quyết tranh chấp với bên thứ ba khi có yêu cầu phát sinh.
b) Tư vấn và báo cáo cho cấp có thẩm quyền về định hướng giải quyết và cơ sở pháp lý của các hồ sơ tranh chấp.
c) Trực tiếp tham gia tố tụng tại tòa án, thi hành án và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu phát sinh tranh chấp theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

4. Thực hiện công tác quản lý hệ thống văn bản định chế, hệ thống mẫu biểu của VietABank:
a) Thực hiện quản lý hệ thống văn bản định chế, hệ thống mẫu biểu của VietABank.
b) Rà soát và cập nhật các văn bản định chế, văn bản nội bộ của VietABank và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
c) Soạn thảo các văn bản lập quy theo cấp độ HĐQT liên quan đến chế độ quản trị nội bộ trong hệ thống VietABank theo phân công của Trưởng Phòng.

5. Xây dựng, cập nhật quản lý hệ thống phân quyền, ủy quyền:
a) Quản lý cập nhật và soạn thảo hệ thống văn bản ủy quyền trên toàn hệ thống.
b) Xây dựng các văn bản nội bộ quy định, hướng dẫn về phân công, ủy quyền trên toàn hệ thống.
c) Trực tiếp thực hiện/tư vấn, hướng dẫn các thủ tục hồ sơ về việc thay đổi giấy phép hoạt động của VAB theo phân công của Trưởng Phòng.

6. Thanh tra, kiểm soát tính tuân thủ các quy định nội bộ và quy định của pháp luật  trong hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị trên toàn hệ thống:
a) Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật đối với các quy chế, quy trình, quy định nghiệp vụ hoạt động kinh doanh của VAB ban hành.
- Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn và nguyên tắc để thanh tra, đánh giá tuân thủ trên toàn hệ thống.
- Xây dựng, đề xuất các quy trình, quy định về kiểm soát tuân thủ phù hợp với quy mô và định hướng hoạt động của VAB trong từng thời kỳ.
- Thực hiện thanh tra, kiểm tra kiểm soát định kỳ/đột xuất việc tuân thủ đối với hệ sản phẩm dịch vụ và đối với quy trình, quy định và phân quyền ủy quyền tại các đơn vị trên toàn hệ thống theo phân công của Trưởng Phòng. 
- Trực tiếp thực hiện thanh tra, kiểm tra giám sát việc tuân thủ qui định, qui trình.
- Đánh giá độc lập mức độ vi phạm, khách quan và là đầu mối theo dõi kết quả khắc phục, báo cáo cấp có thẩm quyền.
- Định kỳ thống kê các lỗi vi phạm và giám sát việc khắc phục sửa đổi nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trên toàn hệ thống.
- Kiện toàn hồ sơ/chứng cứ vi phạm và tham mưu mức độ xử lý kỷ luật trong quá trình vận hành hoạt động của VAB.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao tính tuân thủ trên toàn hệ thống.
- Thực hiện báo cáo về tính tuân thủ trên hệ thống định kỳ/theo yêu cầu.
- Lập và quản lý danh sách nhân sự nhạy cảm, thực hiện việc theo dõi các giao dịch liên quan đến nhân sự nhạy cảm để phòng ngừa xung đột lợi ích và rủi ro có thể xảy ra cho VAB.
b) Thanh tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và các yêu cầu của cơ quan chức năng:
- Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật, việc chấp hành chế độ, quy chế, quy trình, quy định nghiệp vụ hoạt động kinh doanh của VAB ban hành và kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục, xử lý.
- Đầu mối/thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và các Cơ quan hữu quan đối với các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

Job Requirement

-  Cử nhân trở lên chuyên ngành Luật, tài chính ngân hàng, kiểm toán

- Có thời gian làm việc từ 01 năm trở lên trong lĩnh vực tư vấn pháp luật/pháp chế/giám sát tuân thủ của các Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

- Có khả năng thực hiện nghiệp vụ pháp chế và tuân thủ.
-  Có hiểu biết về tổ chức và hoạt động nghiệp vụ trong ngành ngân hàng.
- Có khả năng nghiên cứu, tra cứu về pháp luật và nghiệp vụ ngân hàng tốt;

- Am hiểu các quy định pháp luật;
- Có hiểu biết chung về chính trị, xã hội;
- Khả năng nắm bắt công việc nhanh; tổ chức thực hiện công việc khoa học;

-  Khả năng tổng hợp, giao tiếp, trình bày (nói, viết) tốt; tư duy rõ ràng.

  

Similar Jobs

CV/CVC/CVCC Quản lý kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp - Hội sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 3 days ago
CV/CVC/CVCC Quản lý kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp - Hội sở Hà Đông
New

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nội (khu vực Hà Đông, Long Biên)

Salary: Negotiable
Posted 18 days ago
Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nội (khu vực Hà Đông, Long Biên)

Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - Làm việc tại TSC Hà Đông - Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 8 days ago
Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - Làm việc tại TSC Hà Đông - Hà Nội

CV/CVC/CVCC An ninh Thông tin - Mảng vận hành (Khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh)

Salary: Negotiable
Posted 10 days ago
CV/CVC/CVCC An ninh Thông tin - Mảng vận hành (Khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh)

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.