Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Training and development

1. Công tác Đào tạo

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là chìa khóa để các tổ chức/ doanh nghiệp phát triển bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Hướng tới mục tiêu lấy người học làm trọng tâm, xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa chuyên nghiệp và năng động, VAB không ngừng đổi mới các hoạt động đào tạo một cách toàn diện về: nội dung chương trình, phương pháp và kế hoạch đào tạo, chú trọng vào kiến thức nghiệp vụ cụ thể và chuyên sâu, gắn liền với thực tế và xu hướng hiện đại (đào tạo tập trung, đào tạo trực tuyến qua Zoom Meetings, đào tạo qua hệ thống elearning,…)

Các khóa đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ liên tục được tổ chức cho các nhóm đối tượng khác nhau, với hình thức đào tạo và kiểm tra đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên để không ngừng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên VietABank

Tại VietABank, mỗi CBNV sẽ có nhiều chương trình đào tạo khác nhau được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn công việc và phù hợp với năng lực theo từng chức danh bao gồm 3 giai đoạn:

  1. Giai đoạn nền tảng (năng lực cốt lõi),
  2. Giai đoạn phát triển (năng lực chuyên môn)
  3. Giai đoạn thành công (năng lực lãnh đạo)

2. Phát triển nguồn nhân lực:

 

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.